ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Verkoper

Webshop lauryssenbart.be is een onderdeel van Fietsen Lauryssen Bart en heeft haar maatschappelijke zetel op de Hoogstraatsesteenweg 14 2310 Rijkevorsel . De activiteiten vallen onder het principe van 'verkoop op afstand' dat de algemene verkoopsvoorwaarden regelt als volgt: De klant bevestigt dat hij/zij op het ogenblik van de aankoop kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en verklaart zich er zonder enige reserve ermee akkoord. Voor alle rechtsverhoudingen tussen Fietsen Lauryssen Bart enerzijds en de klant anderzijds gelden de onderstaande bepalingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst werd gesloten.

2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Levering

De levering van de producten gebeurd 1 dag tot 2 weken na betaling van de factuur. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen incl. (het transport en de levering) van de goederen bij de Koper. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

4. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

5. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: in geval van klacht wegens niet conforme levering, acht dagen na de levering en in geval van verborgen gebreken, acht dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

6. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

7. Verzakingsrecht

De koper heeft het recht de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalender dagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Fietsen Lauryssen Bart , Hoogstraatsesteenweg 14 ,  Rijkevorsel .

Goederen die hier niet voor in aanmerking komen zijn -reeds beschadigde goederen - al in gebruik geweest - gepersonaliseerde goederen - enkel besteld op vraag van en voor de klant .

8. Prijzen

Al de vermelde prijzen zijn inclusief (21% ) btw en transportkosten.

9. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van Lauryssen Bart, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit. Lauryssen Bart zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

10. Terugbetalingsvoorwaarden

Na ontvangst van het product heb je 14 kalender dagen de tijd om van je aankoop af te zien. Hiertoe dien je het (de) nieuwe artikel(s) intact en in de originele verpakking, samen met alle eventuele accessoires, terug te zenden naar: Fietsen Lauryssen Bart , Hoogstraatsesteenweg 14 , 2310 Rijkevorsel.
In dit geval kun je de terugbetaling van het product verkrijgen ( gemaakte verzendingskosten niet inbegrepen )  binnen een maximumtermijn van dertig dagen vanaf de inwerkingtreding van het herroepingsrecht.

11 Herroepingsrecht

U stuurt ons een brief of per e-mailbericht naar bart@fietsenlauryssenbart.be ( met het herroepingsformulier)
met de gegevens van uw klantnummer en nummer van de bestelling . U dient ons de artikelen op een zorgzame manier terug te zenden in de originele verpakking , deze artikelen mogen niet in gebruik genomen zijn. Indien we dit ( deze ) artikelen terug bezorgd krijgen in originele verpakking met alle toebehoren , zullen we alles in het werk stellen om aan de terugbetaling te voldoen binnen een termijn van 1 maand .

12. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, back-ups, ...).

13. Schendbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

14. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.